Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí jeho činnost a rozhoduje o všech jeho záležitostech.

 

MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.

Předseda správní rady

„Všechny naše děti jsou hrdinové, bojovníci, kteří bojují o svůj život. Pomozme jim s tímto nelehkým úkolem"

Přední neonatolog, který se ve svých třicetipěti letech stal primářem Neonatologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci. Dále působí jako soudní znalec v oboru neonatologie a je předsedou České neonatologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.  Spolu s Ing. Dušanem Fibingrem, Ph.D. založil Nadační fond DĚTI NA DLANI. 

 

Ing. Dušan Fibingr, Ph.D.

Ředitel nadačního fondu, místopředseda správní rady

„Každý den si uvědomuji hodnotu daru mít doma zdravé dítě. Snad má práce pro nadaci udělá co nejvíce rodin stejně šťastných“

V letech 2000 – 2012 působil jako vědeckovýzkumný pracovník na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně pro oblast ekonomie. Na této univerzitě získal i své akademické tituly.

Od roku 2005 podniká v několika společnostech, přičemž úspěšný prodej některých z nich mu umožňuje věnovat se záležitostem nadačního fondu bez finančních nároků. Kromě osobního přínosu hradí za nadační fond také veškerý provoz kanceláře.

 

Zástupci České neonatologické společnosti:

 

MUDr. Jan Melichar

Člen správní rady

„Právě ti nejmenší potřebují největší pomoc“

Jako neonatolog pracoval 25 let v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze (na novorozeneckém oddělení s JIRP, sekundář, vedoucí odd. JIP a RES, zástupce primáře). Od roku 2002 do současnosti působí jako odborný asistent na lékařské fakultě UK. Od roku 2011 je zaměstnán na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, na oddělení neonatologie, jako lékař specialista. Od založení nadace pomáhá s její činností bez finančních nároků.

 

MUDr. Ivo Borek

Člen správní rady

"Po třiceti letech působení v oboru neonatologie a jako čtyřnásobný otec se snažím zúročit své zkušenosti nejenom v péči u lůžka novorozence"

Od roku 1984 pracuje jako dětský lékař - neonatolog na Neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice Brno, od roku 1993 ve funkci primáře.
Působí jako odborný asistent Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno, lektor Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, lékař Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje pro transport novorozenců a člen výboru České neonatologické společnosti. Krajský konzultant pro neonatologii Jihomoravského kraje.

 

MUDr. Petr Janec, MHA

Člen správní rady

„Věřím, že činnost nadačního fondu pomůže rodinám s dětmi, které se narodily předčasně nebo se zdravotním omezením. Nejen děti, ale i jejich rodiče potřebují podporu odborných lékařů, psychologů, speciálních pedagogů, ale i podporu veřejně prospěšné společnosti“

Od roku 1986 do roku 1994 pracoval na dětském oddělení v Teplicích, z toho 3 roky na stanici pro nedonošené novorozence.

Od roku 1994 pracuje na Novorozeneckém oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Toto oddělení je součástí perinatologického centra, které soustřeďuje riziková těhotenství, transportuje předčasně narozené děti z Ústeckého  Libereckého kraje. Od roku 1997 pracuje na pozici primáře.

 

Další členové správní rady:

 

Ing. Jana Jakubů

Členka správní rady

Expert v oblasti dotačního poradenství

 

Ing. Zdeněk Jana

Člen správní rady

„Ne každý má to štěstí se narodit zdravý. Já to štěstí měl a proto chci pomoci těm, kterým byl start do života ztížen" 

Bankovní expert, UnicreditBank Czech republic

 

MUDr. Soňa Šuláková

Členka správní rady

Vedoucí lékařka oddělení fyziologických novorozenců, moderátorka 

 

Eva Kuličková

Členka správní rady

Zdravotní sestra na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze